නාරාහේන්පිට පස්ට්‍ර්ය් ෂොප් අබර්තු vacancy for pastry shop narahenpita

Popular Top Ad 

 Vacancies / Posted 7 months ago / 110 views

  • Industry : Hotels/Restaurants
  • Local or Overseas : Jobs in Sri Lanka
  • Job Type : Fulltime
  • Apply via : 0722347730

නාරාහේන්පිට පෙස්ට්‍ර්ය් ෂොප් එකක් සදහා කේක් සහ පස්ට්‍ර්ය් සදියහැකි බාස් වරයෙකු අවශ්‍යයි.

අවුරුදු 18-35 අතර සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි

Reference Number for this Advert is - 7A1AA2-10247